Raad van Commissarissen

Alle AWBZ erkende zorginstellingen hebben een Raad van Commissarissen (RvC). Dit is wettelijk verplicht. Ook IZT-Limburg wordt met raad en advies bijgestaan door een RvC. De RvC is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden met IZT-Limburg. Alle leden hebben een brede achtergrond (bestuurlijk, bedrijfsleven, wetenschap) waardoor de toezichtstaak adequaat kan worden ingevuld. Naast de statutaire bepalingen omtrent de RvC is er ook een intern reglement van kracht. Bij de uitoefening van zijn taak houdt de RvC zich aan de regels van de Zorgbrede Governance Code.

De Raad van Commissarissen houdt zich onder meer bezig met kwaliteit van de zorg, evaluatie van beleid, jaarrekeningen en jaardocumenten, exploitatiebegrotingen, rapportages over financiële resultaten, investeringen, het beleid van de Raad van Bestuur (RvB), nieuwbouw- en renovatieplannen, samenwerkingsverbanden en beleidsplannen.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: De heer M.N.M. Beckers

Lid: Drs T. Brandsma MLC

Lid: Mevrouw S. Schoffeleers

Formulier 423.1 Samenstelling RvC

Hieronder vindt u het reglement van de Raad van Commissarissen:

Reglement Raad van Commissarissen